Vậy là xong, khi muốn login thì bạn truy cập vào : http://example.com/wp-login.php?autologin=demo để đăng nhập vào với tài khoản demo. Sau khi đăng nhập thì sẽ được chuyển đến wp-admin như khi thực hiện đăng nhập bình thường qua login form.